Tønder Midtby

Vi var med i byggeriet


En klima- og ’kultursikring’ har gjort Tønder endnu mere attraktiv 

 

Af Jan Pasternak. Fotos: Rasmus Hjortshøj 

De meget kraftige oversvømmelser i København som følge af skybruddet d. 2. juli 2011, stormen Bodil i december 2013 og de resulterende oversvømmelser og senest de massive stormflodshændelser her i oktober 2023. 

Alt sammen voldsomme begivenheder, der brænder sig fast i vores kollektive hukommelse, ændrer menneskers liv og koster samfundet milliarder af kroner. Og ikke mindst begivenheder, der gør det klart for de fleste, at klimatilpasning i stor stil vil være en nødvendighed fremover, hvis vores boliger, byer og kulturværdier skal bevares. 

Byen Tønder, med omkring 7500 indbyggere beliggende i den vestlige del af Sønderjylland kun fem kilometer fra grænsen til Tyskland, har rødder, der går næsten 1000 år tilbage i tiden, og byen er desuden landets ældste købstad. Kigger man på et kort, er det lidt svært at forestille sig i dag, men i flere århundreder var Tønder en vigtig havneby, hvorfra man handlede med især Nordtyskland og Nederlandene. 

Indvinding af marskområderne mod vest gjorde, at Tønder fra 1600-tallet ikke længere direkte kunne fungere som havneby, men forbindelsen til havet blev alligevel fastholdt indtil 1930’erne, hvor havnen ved Skibbroen i byens sydlige del blev fyldt op. 

Godt nok ligger Tønder nu om dage et pænt stykke fra kysten og er ikke længere en havneby, men byen er stadig delvist omgivet af vandløb, og vandet udgør et problem, når det flade landskab, der udgør Tøndermarsken, giver anledning til oversvømmelser, som når Vidåen går over sine bredder. 

Sårbar kulturarv 

Tønder kommune har derfor i flere år arbejdet med en strategiplan for, hvordan man kan klimasikre byens og dens kulturværdier, og samtidig gøre byen mere tiltrækkende og relevant for især de tyske turister, som hvert år gæster byen i stort tal. 

Det omfattende projekt er en del af Tøndermarsk Initiativet, som er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune, om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. De aktuelle klimatilpasningsprojekter er dog finansieret af Tønder Kommune selv og Tønder Forsyning. 

Projektet udspringer af en konkurrence fra 2019, som blev vundet af arkitektfirmaet Effekt i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue, Envidan og Trafikplan. Størstedelen af projektet er udført i hovedentreprise af det lokale entreprenørfirma Kjelkvist.                 

- Midtbyen er dråbeformet og omgivet af Vidåen og grønne områder, og det helt flade landskab gør, at byen er meget sårbar overfor oversvømmelser og ekstremhændelser i form af skybrud. Samtidig er der meget kulturarv i form af fine byrum og fine gamle huse, som skal beskyttes. 

Vores løsninger er lavet så subtilt som muligt, og vi har prøvet at indpasse de gamle vejprofiler, belægninger og gadeinventar i de nye klimaløsninger, forklarer Virginie Le Goffic fra Effekt. 

Den overordnede løsning adresserer både behovet for at skabe koblinger på tværs af midtbyen, fremhæve nærheden til vandet og transformere de eksisterende grønne områder, så de både kan fungere som rekreative områder og som en del af klimatilpasningen. 

Når de store mængder regnvand skal kunne ledes væk fra midtbyen, foregår det så vidt muligt via åbne render, som synliggør vandets vej, men også gennem underjordiske rør, hvor det har været den eneste mulige løsning. 

For at indpasse klimaløsningerne bedst muligt er der anvendt en bred palet af løsninger inklusive permeabel asfalt og underjordiske regnbede, der kan fungere som reservoirer. Udover de overordnede løsninger er projektet inddelt i fire delprojekter omhandlende Skibbroen, Skulpturhaven, Aktivitetsbåndet og Gråbrødrekvarteret. 

- Vi har været hovedentreprenør på alle delprojekter, og vi har arbejdet med sagen i små to år. Et stort projekt af den art giver selvfølgelig udfordringer undervejs; blandt andet har vi haft vibrationsmålere installeret for at være sikre på, at vi ikke skader de gamle huse, når vi graver eller laver nye belægninger. Der er anvendt flere slags belægninger i form af piksten og hårdtbrændte tegl, betonbelægningssten og chaussésten, som ligger i forskelle lige forbandter.

- Ikke mindst skal man være omhyggelig med fugerne, når man lægger klinkerne, ellers risikerer man, at kanterne bliver slået af, siger Bo Kjelkvist fra entreprenørfirmaet Kjelkvist. 

Ifølge Bo Kjelkvist havde man planlagt at udføre arbejderne ét område ad gangen, men dronningens besøg i 2022 i anledningen af genforeningen og fundet af byens oprindelige havn gjorde, at firmaet endte med at arbejde mange steder rundt omkring i byen på en gang, hvilket selvsagt komplicerede logistikken og planlægningen. 

Skibbroen 

Det store torv, Skibbroen, ligger i den sydlige del af Tønder, der hvor havnen tidligere lå. Området skal være et af byens mest dynamiske, med kiosk og spisested og typisk der, hvor turister, og hvert år også de mange gæster fra Tønder Festival, entrerer byen. 

Den nye løsning bringer vandet tilbage som metafor til Skibbroen i form af et stort vandspejl med springvand. Rundt om pladsen er der placeret grønne øer med integrerede siddepladser rundt om. 

- En vigtig del af vores opgave har været at gøre det lettere for turister at finde rundt i byen. Vi har blandt andet brugt gule klinker, som allerede var et kendt element i belægningerne flere steder. Klinkerne er brugt som wayfinding-element, så hvis man følger dem, så bliver man ledt naturligt rundt i gaderne fra Skibbroen, fortæller Virginie Le Goffic. 

Under arbejdet fandt man byens oprindelige havn. Det er tanken, at den gamle havn skal blive en attraktion i sig selv, men hvordan det skal løses, er endnu ikke fastlagt. Derfor mangler en del af arbejdet omkring Skibbroen stadigt at blive udført. 

Skulpturhaven 

Lige øst for Skibbroen ligger Skulpturhaven. Haven tilhører den tidligere amtmandsbolig, der i dag ejes af Skorstensfejerlauget. Skulpturhaven afgrænses mod syd af Mølledammen, der ligger som en del af Vidåen. Hovedgrebet her er en ’boardwalk’, en lang træbeklædt promenade langs vandet, der kulminerer i en stor cirkelformet bro, som rækker ud i vandet. 

- Dette delprojekt handler ikke så meget om klimatilpasning, men mere om at formidle et flot naturområde. Opgaven var at iscenesætte en overset park. Den sjældne snabelfisk yngler i vandet, så der var det benspænd, at vi ikke måtte fundere broen ude i vandet. Trækonstruktionen bæres af stålbjælker, som spænder frit over vandet og kun er funderet inde ved bredderne på hver side. 

Som led i delprojektet har man også renoveret udearealet foran Hostrups Hotel, et hotel og spisested med en lang historie, som er blevet genoplivet af lokale ildsjæle. 

Aktivitetsbåndet 

I bykernens nordlige del ligger Aktivitetsbåndet, der også var et lidt overset naturareal med træer og græsplæner. Området er mest benyttet af de lokale og er nu blevet revitaliseret med faciliteter til leg, træning og ophold, blandt andet en stor samtalebænk, som især er populær blandt eleverne på Tønder Gymnasium. 

Aktivitetsbåndet er også blevet en essentiel del af løsningerne til regnvandsafledning. Hvor området tidligere var meget fladt, er der nu gravet ud i terrænet, så vand fra en 80-årshændelse kan ledes herud fra bymidten til opmagasinering. Nye jordblandinger og ny introduceret vegetation vil skabe et foranderligt landskab, alt afhængigt af om der er tørt, fugtigt eller meget vådt. 

Det er også håbet, at det nye landskab vil give levemuligheder for forskellige arter af fugle, frøer og padder, som vil trives i engmiljøet. 

Gråbrødrekvarteret 

Det tidligere Gråbrødre Kloster har givet navn til Gråbrødre Torv, som ligger lidt nord for Skulpturhaven.

- Der er tale om en lille plads omgivet af fine gamle bygninger, meget autentisk og charmerende og mere rolig end Skibbroen. Her har vi som en del af løsningen lavet ny belægning med blandt andet chaussésten og etableret synlige vandrender, som kan lede vandet forbi torvet og videre ned til Skibbroen, hvor der er kapacitet til at opbevare det, siger Virginie Le Goffic.

Dommerbetænkning

Tønder Midtby er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan en by har formået at forene klimatilpasning og bevarelse af kulturarv, samtidig med at den skaber en mere attraktiv by for både lokale og besøgende. Her er en kort begrundelse for, hvorfor dette projekt fortjener anerkendelse: 

Klimatilpasning med respekt for historie: Tønder Midtby har udviklet en omfattende klimatilpasningsstrategi for at beskytte byen mod oversvømmelser og ekstremvejr. Dette er sket uden at ødelægge byens historiske charme og kulturarv. Projektet har formået at integrere moderne klimatilpasningsløsninger på en subtil måde, der respekterer de gamle byrum og huse. 

Tiltrækker turister: Byens klimatilpasningsprojekter har også haft en positiv indvirkning på turisme. Skibbroen, med sit vandspejl og grønne øer, er blevet et dynamisk centrum for byen og tiltrækker besøgende, herunder de mange gæster fra Tønder Festival. Projektet har gjort det nemmere for turister at navigere og opdage byens skatte. 

Multifunktionelle løsninger: Projekterne inkluderer en bred vifte af klimatilpasningsløsninger, fra åbne render til underjordiske rør og permeabel asfalt. Disse løsninger tjener ikke kun det formål at aflede regnvand, men fungerer også som rekreative områder og en del af byens æstetik. 

Lokalt samarbejde: Projektet er resultatet af et samarbejde mellem flere interessenter, herunder Tønder Kommune, Tøndermarsk Initiativet og lokale entreprenører. Dette lokale engagement har været afgørende for projektets succes. 

Forbedring af byrum: Udover klimatilpasning har projektet forbedret byrummene i Tønder Midtby, herunder Skulpturhaven, Aktivitetsbåndet og Gråbrødrekvarteret. Dette har skabt mere attraktive og funktionelle områder for beboere og besøgende. 

Tønder Midtby viser, hvordan byer kan håndtere udfordringerne med klimaforandringer uden at gå på kompromis med deres historie og kulturarv. Projektet har gjort Tønder til en mere attraktiv destination og et eksempel på, hvordan klimatilpasning kan berige byområder på flere måder. Det fortjener anerkendelse for dets vision og udførelse. 

 

Areal: 105.000 m2 

Arkitekt: Effekt, Jørgen Overbys Tegnestue 

Bygherre: Tønder Kommune, Tøndermarsk Initiativet 

Entreprenør: Kjelkvist 

Ingeniør: Envidan og Trafikplan 

 

Pressedækning:

TVS - Byggepris til uderum mod klimakrisen

TVS - Tønder midtby får pris for klimagennemtænkt uderum

JydskeVestkysten - Der var stor glæde i byrådssalen onsdag, da Tønder Midtby blev den første vinder af prisen for Årets Byggeri i kategorien uderum