Shellhuset

Vi var med i byggeriet


DTU Risø - Vindenergi

I 2022 er der to vindere i kategorien Erhverv. DTU Risø - Vindenergi er den ene vinder. Med et markant projekt, hvor campus udvides og transformeres på DTU Risø får forskningen i alternative energiformer, ikke mindst vindenergi, bedre forhold 

Af Jan Pasternak. Fotos: Niels Nygaard 

Forskningscentret på halvøen Risø tæt på Roskilde blev oprettet i 1956 under navnet Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø, hvis formål var at forske i atomenergiens muligheder til fredelige formål. Senere blev stedet omdøbt til Forskningscenter Risø, og i 1985, da planer om atomkraft i Danmark endegyldigt blev skrinlagt, skiftede centret spor og koncentrerede sig fortrinsvis om at forske i alternative energiformer, især vindmøller. 

I 2007 fusionerede man med andre forskningscentre, og DTU skiftede navn til DTU Risø Campus. Udover vindenergi forskes der i bl.a. laserteknologi og udvikling af brændselsceller baseret på brint. Siden 2012 har DTU Risø også været centrum for Institut for Vindenergi. 

Det efterhånden omfattende campus er nu blevet udvidet med tre nye bygninger, mens to bygninger er blevet ombygget og renoveret. Med de nye bygninger styrkes DTU Risøs forskning i vindenergi yderligere. Projektet omfatter både kontorer, laboratorier og værksteder. 

Byggeriet er gennemført af et totalentrepriseteam bestående af BAM Danmark, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter / Langvad Arkitekter samt 1:1 Landskab. Projektet er lavet på baggrund af bygherrerådgivning og dispositionsforslag udført af SWECO, NORD Architects, mrmarkitektur og MIERA rådgivning, hvor NORD Architects har stået for design og brugerinddragelse. 

Designmanual griber fat i det eksisterende 

Den oprindelige bebyggelse på Risø består mest af nord-sydvendte længebygninger, hvor en del af dem er forbundet med hinanden via gange i sammenhængende klynger. Der er tre delområder, der ligger langs to akser. En stor gruppe bygninger ligger ved hovedporten mod vest i forbindelse med den øst-vestgående hovedakse Centervej. 

Mod vest ude på selve halvøen ligger endnu en stor klynge bygninger, og mod syd for enden af den nord-sydgående akse ligger det tredje delområde. Spredt rundt i landskabet ligger mindre klynger af bygninger. Både de ombyggede og de nye byggerier ligger i det tættest bebyggede område ved hovedindgangen og bidrager således til en yderligere fortætning af området.

Hovedparten af de eksisterende bygninger er opført i 1956 og er i én etage. Bygningerne har facader i gule mursten, horisontale vinduesbånd og typisk hældningstage med en asymmetrisk tagryg.

- I vores arbejde har vi i høj grad taget afsæt i de eksisterende byggerier og ikke mindst i den meget varierede og fine farvesætning. Vi lavede en udførlig designmanual, hvor vi med udgangspunkt i de gamle farver har farvesat de forskellige zoner i det nye, så man har lettere ved at finde rundt. De forskellige bygninger, både nybyggeri og det eksisterende, gives hver sin identitet. 

Der skabes en fælles farvepalette for hele projektet, hver enkel bygning farvesættes med nogle få farver fra denne palette, som særligt udfoldes i de fælles arealer som gange, tekøkkener og opholdsrum, siger projektleder Line Lange fra Christensen & Co Arkitekter. 

Renovering af bygning 100 og 101 

Den eksisterende bygning 100 har gennemgået en omfattende renovering og ombygning, hvor store dele af interiøret er revet ned, samt har fået renoveret de lette partier og vinduer i facaden. Bygningen har fået renoveret og opdateret kontorer, sekundære faciliteter som toiletter og forbedret adgangsforholdene. 

Der er i bygningerne skabt et mere moderne og funktionelt forskningsmiljø, hvor funktionerne er klart adskilte, men åbninger og glasvægge ind til kontorerne skaber både et mere åbent miljø med lange kig og bedre dagslysforhold. 

Nybyggeri bygning 123, 170 og 171 

De nye bygninger er opført som stålkonstruktioner med lette facader og med betondæk. Husene er i ét plan, men temmelig høje. Bygningerne rummer både værksteder, laboratorier og tilhørende kontorer. Højden udnyttes til dobbelthøje rum til værkstederne og til en separat tekniketage. 

- De nye bygninger er teknisk meget udfordrende på grund af de store mængder teknik, der skulle indbygges i dem. Nogle af terrændækkene er vibrationssikrede af hensyn til følsomheden af det tekniske udstyr i laboratorierne. Det betyder, at dækkene er meget tykke, og desuden skåret fri af hinanden, således at vibrationer ikke kan forplante sig fra de vægge, der står ovenpå, siger Line Lange. 

Designmæssigt er de nye bygninger meget flot løst. De har klare referencer til de eksisterende byggerier, men med et helt nutidigt udtryk. Bygningerne står i lighed med de gamle på en base i gule mursten uden en synlig sokkel. Det horisontale vinduesbånd ses her i en opdateret udgave rytmisk afbrudt af store udvendige skabe til forsyningen af diverse gasser til laboratoriebrug, nitrogen, gas, ilt osv. Den øverste del af facaden er beklædt med lette teglspån. Ifølge Line Lange har en af udfordringerne været at få indplaceret de mange store ventilationsåbninger i den del af facaden på en nogenlunde naturlig måde. 

 

Dommerbetænkning 

Helhed, helhed, helhed: Alt fra transformationen til nybyggeriet til respekten for de historiske miljøer ligger her i ét projekt: Et projekt, som har en stor betydning for det danske samfund. Det er vigtigt for Danmark, at Risø fungerer i fremtiden, så her er gjort en kæmpe investering, og her er leveret en meget kompetent og dygtig ledelse. Processen har været professionel og resultatet er virkelig flot. 

 

Areal: 4700 m2 nybygning og 2800 m2 ombygning 

Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter og NORD Architects

Bygherre: Bygningsstyrelsen/Kunde: DTU 

Entreprenør: BAM Danmark 

Ingeniør: Norconsult 

 

Her kan du læse artiklen om DTU Vindenergi som vinder af Årets Byggeri 2022 i Roskilde Dagblad

https://www.sn.dk/roskilde-kommune/risoe-fornyelse-er-aarets-erhvervsbyggeri

 

Læs omtalen af DTU Vindenergi på doi.dk (betalingsmur)

https://www.doi.dk/artikel/dtu-vindenergi-kaaret-som-aarets-erhvervsbyggeri-2022

 

Læs omtalen af den nye bygning for vindenergi på DTU Risø på Localeyes.dk

https://localeyes.dk/ritzau/r47191-9999-prm-bam-danmark-staar-bag-aarets-erhvervsbyggeri-2022